(Source: thir13enn, via deliriosity)

(Source: nalieli, via teencry)

Timestamp: 1413699496

(Source: nalieli, via teencry)

(Source: high-birds, via teencry)

(via arwelle)

"You’re young. You don’t know why you do things. But there’s always a reason."

Palo Alto (2013) dir. Gia Coppola

(Source: hirxeth, via arwelle)

Timestamp: 1413461094

"You’re young. You don’t know why you do things. But there’s always a reason."

Palo Alto (2013) dir. Gia Coppola

(Source: hirxeth, via arwelle)

(Source: 4idaa, via arwelle)

Timestamp: 1412272548

(Source: 4idaa, via arwelle)

(Source: recharges, via disorder)

(via disorder)